logo
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศโรงเรียนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560
อ่านต่อ >>

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดพิธีเชิญธงชาติเพื่อจัดเก็บ

         เช้าวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายวสันต์ ลาจันทึก คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยจัดพิธีเชิญธงชาติผืนที่ถูกลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต
อ่านต่อ >>

โครงสร้างบริหารงาน ปีการศึกษา 2558

คลิกที่ภาพ เพื่อรับชมโครงสร้างบริหารงาน โรงดรียนหนองนาคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2558
อ่านต่อ >>

แผนปฏิบัติการปี 2559

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ ปก ปกใน คำนำ สารบัญ 1 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4.1 ส่วนที่ 4.2 ส่วนที่ 4.3 ส่วนที่ 4.4 ภาคผนวก
อ่านต่อ >>

แผนปฏิบัติการปี 2558

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ ปกแผน คำนำ,สารบัญ ส่วนที่ 1-3 ส่วนที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 5
อ่านต่อ >>

แผนปฏิบัติการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

แผนปฏิบัติการปี 2558 แผนปฏิบัติการปี 2559
อ่านต่อ >>

น.ค.ว. จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ งานวันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด

        ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดยนายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมงานกั
อ่านต่อ >>

น.ค.ว.จัดประชุมเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

        เช้าวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558) โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดประชุมเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เป็นประธาน ซึ่งท่านประธานได้กล่าวถึงหัวข้อประชุมดังต
อ่านต่อ >>

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดงานกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2556 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกนอกห้องเรียนและแสดงถึงความรู้ความสามารถด้าน
อ่านต่อ >>

น.ว.ค. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” ให้แก่คณะครูและบุคลากรขึ้น ระหว่างช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
อ่านต่อ >>