logo
คะแนน ONET ปีการศึกษา 2556 2557 2558 (แนะนำให้ใช้ Firefox , Google Chrome ในการเข้าชม)

คลิกเพื่อดูคะแนน ONET ม.3 ปีการศึกษา 2556

คลิกเพื่อดูคะแนน ONET ม.3 ปีการศึกษา 2557

คลิกเพื่อดูคะแนน ONET ม.3 ปีการศึกษา 2558

คลิกเพื่อดูคะแนน ONET ม.6 ปีการศึกษา 2556

คลิกเพื่อดูคะแนน ONET ม.6 ปีการศึกษา 2557

คลิกเพื่อดูคะแนน ONET ม.6 ปีการศึกษา 2558

คะแนน 3 ปีย้อนหลัง(ไฟล์rar)

คลิกเพื่อโหลดคะแนน3ปีย้อนหลัง

คะแนน GPAX 3 ปีย้อนหลัง

คะแนนผลการเรียน ปีการศึกษา 2556 จริง
คะแนนผลการเรียน ปีการศึกษา 2557 จริง
คะแนนผลการเรียน ปีการศึกษา 2558 จริง

เอกสารอบรมวันที่ 7 พ.ค. 2559

1. มองตนจากผลทดสอบปลายปี และผลปฏิบัติงาน 2558
2. ตัวอย่าง ร่าง บันทึกข้อตกลง การพัฒนางาน ค
3. แผนพัฒนาตนเอง ที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน ของค

เอกสารอบรมวันที่ 7-8 พ.ค. 2559(เพิ่มเติม)

1. กำหนดการ ฝึกอบรมปฏิบัติการ 7-8 พฤษภาคม 59 นคว

2. มองตนจากผลทดสอบปลายปี และผลปฏิบัติงาน 2558

3. แนวทางการประเมินมาตรฐาน กศ.พื้นฐาน

4. ตัวอย่าง ร่าง บันทึกข้อตกลง การพัฒนางาน ค

5. แผนพัฒนาตนเอง ที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน ของค

6. ตัวอย่าง คำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงเร

7. วงจร Appreciative inquiry

8. การวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียน กลุ่มสาระ SOAR A

9. ตัวอย่าง แบบฟอร์มแผนปฏิบัติ ปี2559

10. แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน

11. ก.ค.ศ. 3-1(ดีเด่น) ด้านที่ 3 (เด็กปกติและเด็กปฐ

ประวัติวิทยากร ชุมพล update 6 พ.ค.2559

ไฟล์เพิ่มเติม

[SAR ผลการพัฒานาคุณภาพการจัดการศึกษาใหม่ ตอนที่ 3]

2. มองตนจากผลทดสอบปลายปี ลงชื่อผู้รับผิดชอบ [ไฟล์ที่ครูน็อตพิมตอนอบรบ]

2. มองตนจากผลทดสอบปลายปี และผลปฏิบัติงาน 2558

10.เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ตามมาตรฐานและตั

เอกสารอบรมวันที่ 8 พ.ค. 2559

โครงการตามกลยุทธ์ 2559

ตัวอย่าง แบบประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติ

การวิคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด

1. แบบวิเคราะห์ผลการทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ ชั้

(ถ้าลิงค์ดาวน์โหลดไม่ขึ้นแนะนำให้ใช้ Firefox , Google Chrome ในการเข้าชม)