logo
นางภาสินี ศรีบุญวงษ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
อ่านต่อ >>

นางอัญชลี บรรทัดเรียน

ตำแหน่ง : ครู คศ.2
การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
อ่านต่อ >>

นายกิตติวัฒน์ อาจญาจารย์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
อ่านต่อ >>

นางนันทนา ภาโนชิต

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
อ่านต่อ >>

นายภูวดล บรรทัดเรียน

ตำแหน่ง : ครู คศ.2
การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
อ่านต่อ >>

นางสาวอินทร์แปลง อบอุ่น

ตำแหน่ง : ครู คศ.2
การศึกษา : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
อ่านต่อ >>