logo
นายอลงกต เปานาเรียง

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
อ่านต่อ >>

นางสาวนัฐนภัสสร โสดา

ตำแหน่ง : ครู คศ.2
การศึกษา : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
อ่านต่อ >>