logo
นางสุพรรณี ฝ่ายบุญ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : กศ.บ. (วิทยาศาสตร์)
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
อ่านต่อ >>

นางสาวปัญชลิดา โคตรนรินทร์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา)
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
อ่านต่อ >>

นางภัทรียา อินศร

ตำแหน่ง : ครู คศ. 1
การศึกษา : ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
อ่านต่อ >>