logo
ประวัติ   นางสาวจุฑารัตน์ ภูมีศรี

Jutafull
ตำแหน่ง

ครูคศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
  • ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิชาที่สอน

– ภาษาไทย

หน้าที่อื่น

– งานพัสดุ

อีเมล

เว็บไซต์

 

24 ก.ค. 2017 13:53 น.
ปรับปรุงข้อมูล