คณะดำเนินงาน

ด้านที่ ๑  การบริหารและจัดการ  [ ผู้บริหารนำเสนอ ]   :  นายอดิศร  ศรีบุญวงษ์

ด้านที่ ๒ การดำเนินงาน  [ ครูนำเสนอ ]

องค์ประกอบที่ ๑  การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

๑.๑  การกำหนดพื้นที่และสำรวจพรรณไม้  : นางสาวภัทรียา  ทวีจิตร

๑.๒ การทำผังพรรณไม้ :  นางสาวภัทรียา  ทวีจิตร

๑.๓ การศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน  :  นางสาวนันทพร  บุตรเวียงพันธ์

๑.๔ การทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ดอง เฉพาะส่วน :  นางสาวนันทพร  บุตรเวียงพันธ์

๑.๕ การทำทะเบียนพรรณไม้:  นางสาวนันทพร  บุตรเวียงพันธ์

๑.๖ การทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ :  นางสาวนันทพร  บุตรเวียงพันธ์

องค์ประกอบที่ ๒  การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน

๒.๑ การสำรวจสภาพภูมิศาสตร์และการศึกษาธรรมชาติ: นายกิตติวัฒน์อาจญาจารย์

๒.๒ การกำหนดชนิดพืชที่จะปลูกและการกำหนดการใช้ประโยชน์ : นายกิตติวัฒน์อาจญาจารย์

๒.๓ การทำผังภูมิทัศน์  : นายกิตติวัฒน์อาจญาจารย์

๒.๔ การจัดหาพรรณไม้และการปลูกพรรณไม้  :  นายสมควร  ฐานะ

๒.๕ การศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก  :  นายสมควร  ฐานะ

องค์ประกอบที่ ๓  การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ

๓.๑ การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(ก.7-003) ครบ : น.ส.พรพรรณ กมลเศษ

๓.๒ การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ (พืชศึกษา) : นางสาวปัญชลิดา  โคตรนรินทร์

องค์ประกอบที่ ๔  การรายงานผลการเรียนรู้

๔.๑ การรวบรวมผลการเรียนรู้ คัดแยกสาระสำคัญและจัดหมวดหมู่  :  นางอมรรัตน์  แก่นจันทร์

๔.๒ การเขียนรายงานแบบวิชาการ แบบบูรณาการ:  นางอมรรัตน์  แก่นจันทร์

๔.๓ วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่าง ๆ  :  นางอมรรัตน์  แก่นจันทร์

องค์ประกอบที่ ๕  การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

๕.๑ การนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน : นายชนุดร  วารีพิทักษ์

๕.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้  : นายชนุดร  วารีพิทักษ์

๕.๓ การใช้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้  :  นายคคนปกรณ์  อินศร

ด้านที่ ๓  ผลการดำเนินงาน [ นักเรียนนำเสนอ]

๓.๑ สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียนมีความสะอาดตา ร่มรื่น น่าอยู่: นายฟ้าสาง  คำทองเขียว

๓.๒ โรงเรียนมีบรรยากาศงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน: นายฟ้าสาง  คำทองเขียว

๓.๓ บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม: นายฟ้าสาง  คำทองเขียว

๓.๔ ผลการดำเนินงานของโรงเรียน บุคลากรและผู้เรียนดีเป็นที่ยอมรับ : นายฟ้าสาง  คำทองเขียว

ด้านที่ ๔  ความถูกต้องทางวิชาการ  :  นางสาวปัญชลิดา  โคตรนรินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *