logo
Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker bet365.de review by ArtBetting.de

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.gr

ครูและบุคลากร

นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษา : ค.ม. (บริหารการศึกษา)
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นายสารัช ศรีบุญวงษ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ศษ.บ. (พลศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางภาสินี ศรีบุญวงษ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นายอุดร สอนศรี

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ศษ.ม. (หลักสูตรการสอน)
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางสุพรรณี ฝ่ายบุญ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : กศ.บ. (วิทยาศาสตร์)
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางอัญชลี บรรทัดเรียน

ตำแหน่ง : ครู คศ.2
การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นายกิตติวัฒน์ อาจญาจารย์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางนันทนา ภาโนชิต

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางสาวปัญชลิดา โคตรนรินทร์

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา)
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นายภูวดล บรรทัดเรียน

ตำแหน่ง : ครู คศ.2
การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางสาวนันทพร บุุตรเวียงพันธ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.2
การศึกษา : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นายคคนปกรณ์ อินศร

ตำแหน่ง : ครู คศ.1
การศึกษา : กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางสาวอินทร์แปลง อบอุ่น

ตำแหน่ง : ครู คศ.2
การศึกษา : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางภัทรียา อินศร

ตำแหน่ง : ครู คศ. 1
การศึกษา : ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นายทนงศักดิ์ อุยะวาปี

ตำแหน่ง : ครู คศ.1
การศึกษา : ค.บ. (พลศึกษา)
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางสาวพุชณารินทร์ ศิรินุภาสกุล

ตำแหน่ง : ครู คศ.1
การศึกษา : ค.บ. (ภาษาไทย)
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางสาวพัชรีภรณ์ อรัญมาลา

ตำแหน่ง: ครู คศ.1
การศึกษา: ค.บ. ศิลปศึกษา (ดนตรี)
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นายวิทยา วงศ์วิชา

ตำแหน่ง : ครู คศ.1
การศึกษา : วศบ.วิศวกรรมเครื่องกล
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางทิวานันท์ ศรีไชยลา

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
การศึกษา: กศบ.ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางทัศพร ยุระศรี

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
การศึกษา: คบ.คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางสาวอรรจนพรรณ คงนาวัง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : ศษ.บ (การสอนภาษาไทย)
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางสาวพรสุดา หลักคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา :กศ.บ.คณิตศาสตร์
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางสาวธนพรรณ ศรีสุโคตร

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : ค.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางสาววิภาดา บรรทุมพร

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางสาวณัฎฐิณี ดนตรี

ตำแหน่ง : ครู คศ.3
การศึกษา : ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตร)
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรีเรือง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย การศึกษา : คบ. (ฟิสิกส์) กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
อ่านประวัติเพิ่มเติม

นางวิไลลักษณ์ เมฑทวี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาไทย)
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
อ่านประวัติเพิ่มเติม