เนื้อหาบทเรียน

  บทนำ
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ลิพิด
  กรดนิวคลีอิก
  เอนไซม์
  เอกสารอ้างอิง
 
คุณเป็นคนเข้าเยี่ยมชมคนที่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. คาร์โบไฮเดรตมีสูตรทั่วไปเป็นอย่างไร

  ก. CnHnO2n
  ข. CnHnOn
  ค.
  ง.  

2. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับไดแซ็กคาไรด์หรือน้ำตาลโมเลกุลคู่

  ก. แลคโตส = กลูโคส + กาแลคโตส
  ข. มอลโตส = กลูโคส + กลูโคส
  ค.
  ง.   ซูโครส = กลูโคส + ฟรุคโตส

3. ข้อใด ไม่ใช่ พอลิแซ็กคาไรด์

  ก. แป้ง
  ข. ไกลโคเจน
  ค.
  ง.   เซลลูโลส

4. ปฏิกิริยาต่อไปนี้ ปฏิกิริยาใดบ้างที่ ไม่เกิดการเปลี่ยนส

  ก. สารละลายน้ำตาล + สารละลายเบเนดิกต์
  ข. น้ำแป้ง + สารละลายเบเนดิกต์
  ค.
  ง.   น้ำแป้ง + น้ำลาย + สารละลายเบเนดิกต์

5. คาร์โบไฮเดรตในข้อใด มีทั้งมอนอแซ็กคาไรด์และไดแซ็กคาไรด์

  ก. ฟรุคโตส   มอลโทส
  ข. กลูโคส   กาแลคโตส
  ค.
  ง.   ฟรุคโตส   กลูโคส

6. ถ้ามีสารอยู่ 4 ชนิดคือ
           1) ฟรุคโตส   2) ซูโครส   3) แป้ง  4) ฟอร์มัลดีไฮด์
           สารชนิดใดบ้างที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้มกับสารละลายสีน้ำเงินเข้ม ซึ่งเกิดจากการผสมสารละลายของโซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมซิเตรด และคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต

  ก. 4
  ข. 1 และ 4
  ค.
  ง.   1, 2, 3 และ 4

   
Copy © Right 2008 All Servers
By Miss.Watchara H. & Mr.Theerapong S.
E-mail : Littleimp13@hotmail.com