เนื้อหาบทเรียน

  บทนำ
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ลิพิด
  กรดนิวคลีอิก
  เอนไซม์
  เอกสารอ้างอิง
 
คุณเป็นคนเข้าเยี่ยมชมคนที่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


          การเรียกชื่อเอนไซม์

เอนไซม์จะเรียกตามชนิดของสับสเตรตแล้วลงท้ายด้วย “ เ – ส ”

          ตัวอย่าง เช่น
          ยูรีเอส เ็ป็นเอนไซม์ใช้ไฮโดรไลซ์ยูเรีย
          อะไมเลส เป็นเอนไซม์ที่อยู่ในน้ำลายใช้ย่อยแป้งในปาก

แ่ต่เอนไซม์บางชนิดมีชื่อเฉพาะ เ่ช่น เพปซิน ทริปซิน ปาเปน เป็นต้น

ตาราง แสดงเอนไซม์ต่างๆ และหน้าที่ของเอนไซม์ ในระบบย่อยอาหาร

เอนไซม์

แหล่งที่พบในร่างกาย

หน้าที่ของเอนไซม์

อะไมเลส*

ปาก

ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลมอลโทส

เพปซิน*
และกรดไฮโดรคลอริก

กระเพาะอาหาร

ย่อยโปรตีนให้เป็นเพปไทด์

เรนิน *

ย่อยโปรตีนในน้ำนม

ทริปซิน

ตับอ่อน

ย่อยเพปไทด์ให้เป็นกรดอะมิโน

อะไมเลส

ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลมอลโทส

ไลเปส

ย่อยไขมันให้เป็น กรดไขมันและกลีเซอรอล

แล็กเทส

ลำไส้เล็ก

ย่อยน้ำตาลแล็กโทสให้เป็นกลูโคสกับกาแล็กโทส

ซูเครส

ย่อยน้ำตาลซูโครสให้เป็นกลูโคสกับฟรักโทส

มอลเทส

ย่อยน้ำตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส

 หมายเหตุ : เอนไซม์อะไมเลสในปาก ทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นเบส
                  เอนไซม์เพปซินและเรนินในกระเพาะอาหาร ทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นกรด

   
Copy © Right 2008 All Servers
By Miss.Watchara H. & Mr.Theerapong S.
E-mail : Littleimp13@hotmail.com