บุคลากรครูในกลุ่มงาน

 


นายศุภกิจ สานุสัตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนพดล สิงหศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียน


นายสารัช ศรีบุญวงษ์